top of page

/

1. Definities

Aanvullende diensten: diensten die kunnen worden afgenomen in geval er sprake is van een pakket dat de maximale afmeting en/of het maximum toegestane gewicht overschrijdt.

 

Afnemer: de partij, natuurlijke persoon, die een overeenkomst met MYPUP B.V. aangaat.

 

Afzender: de partij, het bedrijf dat of de natuurlijke persoon die het pakket aan de afnemer verzendt.

 

Gebruikersprofiel: overzicht met de basisgegevens van de afnemer, welke gegevens bij registratie door de afnemer zijn ingevoerd op www.mypup.nl, www.mypup.co.uk en/ of www.mypup.de welke gegevens alleen door de afnemer zelf kunnen worden ingezien en/of gewijzigd.

 

MYPUP B.V.: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te 1062 XK Amsterdam aan de Overschiestraat 182, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60240199. MY PUP B.V. is een onderneming die de inkomende en uitgaande post en/of pakketten voor de afnemer verwerkt.

 

Ontvangst- en distributiecentrum MYPUP B.V.: locatie waar MYPUP B.V. de logistiek van de pakketten heeft geconcentreerd. Dit kan door MYPUP B.V. zelf geschieden of een daarvoor aangestelde derde partij handelend onder verantwoordelijkheid en in naam van MYPUP B.V.

 

Partijen: MYPUP B.V. enerzijds, de afnemer anderzijds

 

Pick Up Point (PUP): een onbemande beveiligde kluisjesmuur op het kantoor van de afnemer voor het verzenden, retourneren en/of ontvangen van pakketten.

 

PUP-kluis: beveiligde ruimte in de kluisjesmuur bij het Pick UP Point waar de pakketten (tijdelijk) in (kunnen) worden gelegd.

 

Unieke code: de door de afnemer per app en/of SMS-bericht en/of e-mail ontvangen unieke viercijferige code wachtwoord om de PUP-kluis te openen.

 

Overmacht: een situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van partijen en/of door omstandigheden aan de kant van de MYPUP B.V. zoals staking, personeelsproblemen, vervoersproblemen, weersomstandigheden met inbegrip van wanprestatie door leveranciers van wie MYPUP B.V. een en ander betrekt.

 

Verboden goederen: goederen (i) die op grond van internationale of nationale wet- of regelgeving (waaronder begrepen regels van internationale organisaties) verboden zijn te transporteren, (ii) goederen waarvoor MYPUP B.V. niet de noodzakelijke licentie dan wel autorisatie heeft verkregen en/of (iii) goederen waarvan algemeen bekend mag worden verondersteld dat deze gevaarlijk of illegaal zijn in het land van oorsprong, bestemming en/of elk derde land waar doorheen de goederen worden getransporteerd.

2. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die MYPUP B.V. sluit met de afnemer.

 

2.2 De toepasselijkheid van eventuele door de afnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

2.3 Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 

2.4 Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal/zullen de nietige en/of vernietigde bepaling(en) van deze algemene voorwaarden worden vervangen door een of meer nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en), waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.

 

2.5 Onduidelijkheden over de inhoud van de voorwaarden of situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 

2.6 MYPUP B.V. is te allen tijde gerechtigd de algemene voorwaarden (eenzijdig) te wijzigen of aan te vullen.

3. Gebruik van een PUP

Ontvangst van pakketten

3.1 De afnemer verleent met het aanmaken van een gebruikersprofiel op mypup.nl of mypup.co.uk en/ of www.mypup.de een volmacht aan MYPUP B.V. om de pakketten ten name van de afnemer, die verzonden worden naar de ontvangst- en distributiecentra, in ontvangst te nemen en te distribueren naar de door de afnemer in zijn of haar gebruikersprofiel opgegeven PUP.

 • De volmacht voor het afleveren van een pakket in de opgegeven PUP wordt geactiveerd wanneer het pakket wordt ontvangen op het distributiecentrum van MYPUP B.V. tezamen met een ontvangstbewijs afgegeven door de afzender aan MYPUP B.V.

 • De volmacht voor het afleveren van een pakket in de door de afnemer opgegeven PUP eindigt wanneer de afnemer zijn unieke code, die hij per SMS-bericht en/of e-mail heeft ontvangen, heeft ingevoerd en de deur van de PUP-kluis, al dan niet met behulp van de MYPUP app, heeft geopend.

 

 

 

Verzenden/retourneren van pakketten

3.2 De afnemer verleent met het aanmaken van een gebruikersprofiel en het opgeven van een retourzending of verzending op mypup.nl of mypup.co.uk en/ of www.mypup.de een volmacht aan MYPUP B.V. om de pakketten die de afnemer via de PUP verzendt, op te halen en te verzenden via een regulier door MYPUP B.V. geselecteerd postbedrijf.

 • De volmacht voor het retourneren van een pakket in de opgegeven PUP wordt geactiveerd wanneer de afnemer de unieke code, die de afnemer per SMS-bericht en/of e-mail heeft ontvangen, invoert, het te verzenden pakket in de gereserveerde PUP-kluis legt en de deur van de PUP-kluis, al dan niet met behulp van de MYPUP app, sluit.

 • De volmacht voor het retourneren van een pakket eindigt wanneer het pakket door MYPUP B.V. wordt afgegeven aan het door MYPUP B.V. geselecteerde postbedrijf.

 • De volmacht die aan MYPUP B.V. wordt afgegeven heeft alleen betrekking op het ophalen van het pakket uit het desbetreffende PUP en het overhandigen van het pakket aan het door MYPUP B.V. geselecteerde postbedrijf. Na overhandigen van het pakket aan het door MYPUP B.V. geselecteerde postbedrijf vervalt de volmacht automatisch en de daarbij behorende aansprakelijkheid jegens MYPUP B.V.

Van pakketten welke retour gaan naar een antwoordnummer ontvangt MYPUP B.V. geen ontvangst- of verzendbewijs. De afnemer ontvangt van dergelijke retourzendingen derhalve dan ook geen ontvangst- of verzendbewijs.

 

3.3 In geval van een (retour-)zending dient de afnemer binnen 24 uur na reservering van de PUP de opgegeven retourzending in de voor de afnemer gereserveerde PUP-kluis te leggen. Na verloop van 24 uur verloopt de reservering en zal de afnemer, indien alsnog gebruik wenst te worden gemaakt van deze dienst van MYPUP B.V., een nieuwe retourzending moeten aanmaken.

 

3.4 De afnemer is verantwoordelijk voor het juist aanleveren van de pakketten die geretourneerd of verzonden dienen te worden via de door de afnemer in zijn of haar gebruikersprofiel opgegeven PUP. Onder het juist aanleveren van de pakketten wordt bijvoorbeeld verstaan de te retourneren pakketten voorzien van het door de afzender bijgevoegde retourlabel of het door de afnemer vermelden van de juiste NAW-gegevens op het te verzenden pakket.

 

3.5 MYPUP B.V. zal de ontvangen pakketten zo snel mogelijk na ontvangst in het ontvangst- en distributiecentrum aanbieden in de door de afnemer opgegeven PUP. Het streven hierbij is de pakketten die voor 13.00 uur zijn ontvangen door MYPUP B.V. en die voorzien zijn van de juiste adressering en tenaamstelling, dezelfde werkdag in de PUP-kluisjes af te leveren. Indien levering door onvoorziene omstandigheden binnen deze termijn niet mogelijk is, zal MYPUP B.V. de afnemer in dit geval binnen 1 werkdag, dan wel 24 uur, na ontvangst schriftelijk informeren.

 

3.6 Indien de afnemer meerdere pakketten op één dag via MYPUP B.V. naar de PUP laat distribueren, zal MYPUP B.V. trachten deze pakketten indien mogelijk in één PUP-kluis af te leveren.

 

3.7 De afnemer wordt via een e-mail en/of sms-bericht genotificeerd wanneer het af te leveren pakket in de PUP-kluis ligt, alsook wordt in dit bericht de unieke code vermeld waarmee de desbetreffende kluis kan worden geopend. De PUP-kluis kan eveneens worden geopend door middel van een applicatie in de MYPUP app.

 

3.8 De afnemer wordt via e-mail of sms-bericht genotificeerd wanneer het pakket via de door de afnemer aangegeven PUP kan worden geretourneerd. In dit bericht wordt de afnemer de unieke code ter beschikking gesteld, waarmee de PUP-kluis, die is gereserveerd voor de retourzending, kan worden geopend. De PUP-kluis kan eveneens worden geopend door middel van een applicatie in de MYPUP app.

 

Het (niet-)ophalen van pakketten

3.9 De afnemer dient het pakket binnen 2 werkdagen (oftewel binnen 48 uur) uit de PUP-kluis op te halen. De afnemer wordt dagelijks genotificeerd via een e-mail en/ of SMS-bericht en/of via de app dat het pakket nog niet is opgehaald uit de PUP-kluis. 

 

3.10 MYPUP B.V. heeft het recht pakketten die niet binnen de gestelde termijn van 2 werkdagen (oftewel binnen 48 uur) zijn opgehaald, te verwijderen uit de desbetreffende PUP-kluis en deze op te slaan in het ontvangst- en distributiecentrum van MYPUP B.V. De afnemer wordt hiervan via e-mail op de hoogte gesteld en de afnemer worden daarbij de volgende mogelijkheden geboden:

 • Het nogmaals aanbieden van het pakket in de door de afnemer in zijn gebruikersprofiel opgegeven PUP tegen de geldende afleverprijs voor pakketten.

 • Het afhalen van het pakket in het ontvangst- en distributiecentrum van MYPUP B.V., waarbij geen extra kosten in rekening worden gebracht aan de afnemer.

 • Verzending naar het privé-adres van de afnemer tegen een meerprijs van het gangbare verzendtarief (afhankelijk van locatie en gewicht), welke voor rekening van de afnemer komt.

 

3.11 Indien reactie van de afnemer uitblijft op de in artikel 3.10 aangeboden mogelijkheden is MYPUP B.V., na het verstrijken van een termijn van 14 dagen nadat het pakket is opgeslagen in het ontvangst- en distributiecentrum van MYPUP B.V., gerechtigd het pakket te retourneren aan de afzender. De kosten hiervan komen voor rekening van de afnemer.

Als na het verstrijken van de termijn van 14 dagen kosteloos (antwoordnummer/retourlabel) retourneren aan de webshop niet mogelijk is, dan is MYPUP gerechtigd het item te doneren aan een goed doel.

 

Aanvullende diensten

3.12 MYPUP B.V. heeft altijd het recht om pakketten te weigeren die de maximale afmetingen van de lockers overschrijden, die (lxbxh) 600mmx400mmx700mm zijn. Wanneer MYPUP B.V. een pakket accepteert dat te groot is voor de lockers, worden de volgende alternatieve bezorgservices voor pakketten die niet in het PUP-kastje passen, omdat ze de maximale afmetingen voor pakketten overschrijden, aangeboden:

 • Indien het pakket niet in de PUP-kluis past, maar makkelijk te vervoeren is, zal er een andere bezorgoptie worden afgesproken. Hiervoor wordt contact met de afnemer opgenomen per e-mail en/of telefoon.

 • Indien het pakket te groot en/of te zwaar (meer dan 23 kilo) is, zal de afnemer gebeld worden om een afspraak te maken om het pakket op te komen halen bij het ontvangst- en distributiecentrum van MYPUP B.V.

 • Wanneer een pakket te groot blijkt voor de lockers is MYPUP B.V. gerechtigd het pakket te openen en de inhoud van het pakket over te slaan in een kleinere verpakking, waarbij de aansprakelijkheidsbepalingen uit artikel 6 van toepassing zijn, met uitzondering van briefpost.

 • Indien de naam van de ontvanger niet duidelijk is weergegeven op de verpakking van het pakket, is MYPUP B.V. gerechtigd het pakket te openen om op de pakbon die bij het pakket is geleverd de naam van de ontvanger te vinden.

 • De afnemer kan nadrukkelijk schriftelijk verklaren dat MYPUP B.V. gerechtigd is het pakket te openen en de inhoud van het pakket over te slaan in een kleinere verpakking, waarbij de aansprakelijkheidsbepalingen uit artikel 6 van toepassing zijn.

 • Indien geen van deze opties wordt gekozen, zal MYPUP B.V. het pakket, na toestemming van de afnemer, naar een door de afnemer nader op te geven adres verzenden. Deze bijkomende kosten komen voor rekening van de afnemer.

 • Indien geen van bovenstaande mogelijkheden wordt gekozen door de afnemer, is MYPUP B.V. na verloop van 14 dagen gerechtigd de goederen te retourneren aan de afzender, waarbij de kosten voor rekening van de afnemer komen.

Als na het verstrijken van de termijn van 14 dagen kosteloos (antwoordnummer/retourlabel) retourneren aan de webshop niet mogelijk is, dan is MYPUP gerechtigd het item te doneren aan een goed doel.

 

3.13 Het is niet mogelijk MYPUP B.V. pakketten aan te bieden voor een (retour-)zending, indien het pakket de maximale maat van (lxbxh) 600mm*400mm*700mm overschrijdt en/of zwaarder weegt dan 23 kilogram.

 

Misbruik van de PUP

3.14 Het is de afnemer niet toegestaan in de PUP-kluis illegale, gevaarlijke en/of aan bederf onderhevige goederen - waarbij de minimale houdbaarheid van het goed tenminste 14 dagen na ontvangst door MYPUP B.V. is - te houden. Voorts is het de afnemer niet toegestaan levende have of personen te laten verblijven, dan wel op andere wijze zodanig gebruik van de PUP te maken, dat hierdoor een risico voor MYPUP B.V., de gebruiker zelf en/of derden kan ontstaan. De afnemer is aansprakelijk voor alle schade en/of kosten die als gevolg van de hiervoor omschreven situatie(s) en/of omstandigheden is en/of zal ontstaan, en vrijwaart MYPUP B.V. uitdrukkelijk voor alle mogelijke aanspraken (zie ook: art. 6.3 sub e van onderhavige algemene voorwaarden).

 

3.15 In geval van vermoeden van handel in verdovende middelen of andere verboden goederen in Nederland, het Verenigd Koninkrijk of lidstaat van de Europese Unie zal hierbij actief justitie worden benaderd door MYPUP B.V. Indien op grond van het voorgaande verboden goederen worden aangetroffen, of er een verdenking bestaat, dienen deze op eerste schriftelijk verzoek van MYPUP B.V. binnen 24 uur, dan wel binnen een nader door MYPUP B.V. opgegeven termijn, te worden verwijderd. Tevens zal direct contact worden gezocht met de bevoegde autoriteiten. Indien verwijdering binnen de gestelde termijn van 24 uur, dan wel de nader door MYPUP B.V. opgegeven termijn achterwege blijft, zullen deze goederen worden overgedragen aan de bevoegde autoriteiten, dan wel retour worden gezonden aan de afzender. De afnemer is aansprakelijk voor alle schade en/of kosten die als gevolg van de hiervoor omschreven situatie(s) en/of omstandigheden is en/of zal ontstaan en vrijwaart MYPUP B.V. uitdrukkelijk voor alle mogelijke aanspraken (zie ook: art. 6.3 sub e van onderhavige algemene voorwaarden).

 

3.16 Het is de afnemer, zonder schriftelijke toestemming van MYPUP B.V., niet toegestaan de PUP-kluis anders dan als overslagruimte te gebruiken. Zo is bijvoorbeeld het verkopen en/of verlenen van diensten of enige andere commerciële activiteit ontplooien in de PUP-kluis(jes) niet toegestaan. 

 

3.17 In geval van misbruik, zoals omschreven in de artikelen 3.13 t/m 3.16, zal het bedrijf waar de PUP in gebruik is, worden geïnformeerd door MYPUP B.V. en kan een account verwijderd worden.

4. Verplichtingen MyPup B.V.

4.1 MYPUP B.V. zal de pakketten van c.q. voor de afnemer vanaf het moment van ontvangst tot en met de aflevering en/of verzending naar de PUP-kluis, het (retour-)adres of antwoordnummer te allen tijde met uiterste zorgvuldigheid behandelen.

 

4.2 MYPUP B.V. zal de door c.q. voor de afnemer ten vervoer ontvangen pakketten ter bestemming afleveren in de staat waarin hij deze heeft ontvangen.

 

4.3 MYPUP B.V. streeft ernaar de voor de afnemer ontvangen pakketten die voor 13.00 uur door MYPUP B.V. zijn ontvangen, dezelfde werkdag af te leveren in de door de afnemer aangegeven PUP.

 

4.4 MYPUP B.V. streeft ernaar de door de afnemer ter verzending of retour aangeboden pakketten binnen een werkdag op te halen en te verzenden via een regulier door MYPUP B.V. geselecteerd postbedrijf. MYPUP B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van vertraagde aflevering van ter verzending of retour aangeboden pakketten.

4.5 Onder het in punt 4.4 genoemde regulier, door MYPUP B.V. geselecteerde postbedrijf vallen NIET: Homerr, Mondial Relais, Budbee, Trunkers, Peddler.

5 Verantwoordelijkheden van de afnemer

5.1 De afnemer dient ervoor zorg te dragen dat de gegevens in het gebruikersprofiel dat de afnemer aanmaakt op www.mypup.nl, www.mypup.co.uk en/ of www.mypup.de correct en up-to-date zijn. MYPUP B.V. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van door de afnemer vermelde onvolledige, gebrekkige of foutieve (adres-)gegevens (zie ook: artikel 6.3 b van onderhavige algemene voorwaarden).

 

5.2 Indien de afnemer dit wenst, draagt de afnemer zelf zorg voor een behoorlijke verzekering van de (inhoud van de) pakketten die in de PUP-kluis worden afgegeven. 

6. Aansprakelijkheid van MyPup B.V.

6.1 MYPUP B.V. is in geval van beschadiging, verlies en vertraging van bezorging van de voor afnemer bestemde pakketten slechts aansprakelijk indien de hierdoor ontstane schade aantoonbaar het gevolg is van de werkwijze van MYPUP B.V. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn in geval van bedrijfs- en verkeersongevallen tijdens het afleverproces of in geval van diefstal. In het geval schade aantoonbaar is ontstaan als gevolg van de werkwijze van MYPUP B.V. zal de afnemer binnen één werkdag na constatering daarvan per e-mail geïnformeerd worden door MYPUP B.V.

 

6.2 MYPUP B.V. is niet aansprakelijk voor het retour te zenden pakket vanaf het moment van aanbieding van het pakket door de afnemer in de PUP-kluis tot en met de finale retourzending, tenzij de ontstane schade aantoonbaar het gevolg is van de werkwijze van MYPUP B.V. Hieronder vallen bijvoorbeeld bedrijfs- en verkeersongevallen tijdens het afleverproces, brand en/ of diefstal. In het geval schade aantoonbaar is ontstaan als gevolg van de werkwijze van MYPUP B.V. zal de afnemer binnen één werkdag na constatering daarvan per e-mail geïnformeerd worden door MYPUP B.V.

 

6.3 MYPUP B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de volgende omstandigheden:

a. overmacht;

b. de klant heeft onvolledige, slechte of onjuiste (adres) gegevens verstrekt;

c. verlies en / of diefstal van de unieke code die aan de klant wordt verstrekt;

d. afwezigheid van of gebrekkige toestand van de verpakking van het pakket (de pakketten) veroorzaakt door de klant en / of afzender.

e. verlies van pakketten niet ondertekend door een MYPUP.B.V. of MYPUP.B.V. gecontracteerd koeriersmedewerker met een duidelijke POD (bewijs van aflevering).

f. misbruik van de PUP en / of een of meerdere PUP-locker (s), zoals gedefinieerd in artikel 3.14 tot 3.16;

 1. de aard van bepaalde zaken zelf, die door met deze aard zelf samenhangende oorzaken zijn blootgesteld aan geheel of gedeeltelijk verlies of aan beschadiging, in het bijzonder door ontvlamming, ontploffing, smelting, breuk, corrosie, bederf, uitdroging, lekkage, normaal kwaliteitsverlies of optreden van ongedierte of knaagdieren;

 2. kwaliteitsverlies van de inhoud van de pakketten door hitte, kou, temperatuurverschillen of vochtigheid van de lucht;

 3. het feit dat het vervoer een levend dier betreft.

 

6.4 Voor zover MYPUP B.V. aansprakelijk is voor schade en/ of verlies van het pakket, is deze aansprakelijkheid beperkt tot 25% van de geleden schade met een maximum van €100,- per pakket/ poststuk.

7. Aansprakelijkheid van de afnemer

7.1  De afnemer is aansprakelijk voor schade die, als gevolg van een toerekenbare tekortkoming aan de afnemer kan worden toegerekend, door zijn pakket is toegebracht aan personen in dienst van MYPUP B.V. en/ of door haar ingeschakelde derden, aan bedrijfsmiddelen van MYPUP B.V. en/of van door haar ingeschakelde derden of aan andere pakketten. In het laatste geval beperkt de aansprakelijkheid zich tot de bedragen die MYPUP B.V. aan derden dient te vergoeden.

 

7.2  MYPUP B.V. accepteert geen gevaarlijke stoffen en/of verboden goederen en de afnemer garandeert deze niet te verzenden/ aan te bieden in de PUP-kluis. Indien de afnemer gevaarlijke stoffen en/of verboden goederen aanbiedt bij MYPUP B.V., vrijwaart de afnemer MYPUP B.V. en stelt haar schadeloos voor alle aanspraken van derden en de schade die MYPUP B.V. lijdt in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen en/of verboden goederen. Het voorgaande geldt eveneens voor de door MYPUP B.V.ingeschakelde derden.

 

7.3 De afnemer stemt ermee in dat het ter uitsluitende beoordeling is van MYPUP B.V. wat zij met de door de afnemer aangeboden gevaarlijke stoffen en/of verboden goederen doet.

8. Weigering, opschorting of staking van vervoer

8.1 MYPUP B.V. kan het vervoer van pakketten, desgevraagd zonder opgave van redenen, weigeren, opschorten of staken indien:

 • de afnemer niet voldoet aan de voorwaarden die MYPUP B.V. heeft gesteld voor acceptatie tot vervoer van pakketten (ten aanzien van bijvoorbeeld: betaling, plaats van aanbieding, verstrekking of vermelding van gegevens, verpakking, inhoud, gewicht en afmetingen);

 • het vervoer van het pakket gevaar kan opleveren voor personen of zaken; dit geldt in ieder geval voor vervoer van goederen, waarop de nationale- of internationale wet- en regelgeving inzake vervoer van gevaarlijke stoffen van toepassing is;

 • het vervoer bij wet of overheidsvoorschrift is verboden, of MYPUP B.V. aanwijzingen heeft dat het vervoer strijdig kan zijn met de wet of een overheidsvoorschrift;

 • de afnemer in verzuim is met de nakoming van de betalingsverplichtingen uit hoofde van een andere overeenkomst met MYPUP B.V.;

 • MYPUP B.V. een andere gegronde reden tot weigering, opschorting of staking heeft, waaronder - maar niet beperkt tot - natuurrampen, oorlogen of gewapende conflicten, (werk)stakingen etc.

 

8.2 In geval van weigering of staking van het vervoer van een pakket stelt MYPUP B.V. de afnemer, voor zover mogelijk, in staat weer in het bezit te komen van het pakket, waarmee de overeenkomst tussen partijen wordt beëindigd. MYPUP B.V. kan aanspraak maken op betaling van de voor het vervoer verschuldigde vergoeding, onverminderd het recht van MYPUP B.V. op vergoeding van (extra) gemaakte kosten.

9. Betaling en beëindiging van de MyPup dienstverlening

9.1 Betaling van de pakketkosten is verschuldigd voor aanvang van ontvangst van het te verzenden pakket door MYPUP B.V.

 

9.2 Indien de afnemer de betalingsverplichting niet is nagekomen na ommekomst van 14 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst tussen partijen, eigent MYPUP B.V. zich het recht toe het pakket niet af te leveren in de PUP-kluis of zal het pakket worden geretourneerd naar het opgegeven retouradres of antwoordnummer. MYPUP B.V. zal het pakket opslaan in het ontvangst- en distributiecentrum van MYPUP B.V.

 

9.3 MYPUP B.V. zal de afnemer eenmalig aanmanen waarin de afnemer een redelijke termijn wordt gegund alsnog tot betaling over te gaan.

 

9.4 Indien betaling ook na ommekomst van de betalingstermijn, zoals aangegeven in de aanmaning, uitblijft, zal de vordering door MYPUP B.V. aan een derde ter incasso uit handen worden gegeven. Alle in redelijkheid te maken kosten van buitengerechtelijke invordering komen voor rekening van en zullen worden verhaald op de afnemer. 

 

9.5 MYPUP B.V. heeft het recht alle vorderingen die zij heeft op de afnemer te verrekenen met eventuele tegoeden van de afnemer, dan wel vorderingen van de afnemer op MYPUP B.V.

10. Inspectie/ onderhoud

MYPUP B.V. kan zich te allen tijde vrije toegang verschaffen tot een PUP-kluis, teneinde deze te kunnen schoonmaken, inspecteren, reparatie te verrichten, dan wel reparatie door derden te laten verrichten. Dit gaat eveneens op voor die gevallen, waarbij MYPUP B.V. een reëel belang heeft de kluis te openen, dan wel de PUP-kluis door anderen te laten openen. MYPUP B.V. heeft hierbij het recht om de alsdan in de PUP-kluis aanwezige inhoud tijdelijk te verplaatsen.

11. Wijzigingen aan de PUP (kluis-)jes

Het is de afnemer niet toegestaan aan de PUP dan wel PUP-kluis(jes) enige wijzigingen aan te brengen, bijvoorbeeld door middel van stickers etc. Eventuele verwijderingskosten komen voor rekening van en zullen worden verhaald op de afnemer.

12. Oplevering van de PUP-kluis

12.1 De afnemer is verplicht om de kluis leeg, schoon en in goede staat op te leveren na afhaling van het pakket/ de pakketten.

 

12.2  Indien de afnemer bij het afhalen van zijn of haar pakket/pakketten niet voor hem of haar bestemde pakketten en/of goederen in de toegewezen PUP-kluis aantreft is de afnemer gehouden dit per omgaande telefonisch of per e-mail te melden bij MYPUP B.V.

13. Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Op alle tussen MYPUP B.V. en de afnemer tot stand gekomen overeenkomsten, dan wel daaruit voortvloeiende overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

13.2 Alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst, dan wel daaruit voortvloeiende overeenkomsten, worden bij uitsluiting beslecht door de bevoegde rechter in Amsterdam, behoudens althans andersluidende dwingende wetsbepalingen, dan wel ter keuze van MYPUP B.V. door de bevoegde rechter conform de toepasselijke wettelijke regels.

 

13.3 De nietigheid of vernietigbaarheid van enig beding uit de Algemene Voorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bedingen.

bottom of page